บริการของเรา

บริการของเรา

ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยทีมสหวิชาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง รับอาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ เจาะคอ ให้อ็อกซิเจน ดูแลสายสวนปัสสาวะ ป้องกันมิให้เกิดแผลกดทับ

บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมนักกายภาพบำบัด

เราเป็นที่พักผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับการอยู่บ้าน บ้านที่ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม เฉพาะบุคคล

บริการของเราพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

จุดพักผ่อน (Rest spot) ที่่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ติดต่อเราได้ที่นี่