เราเชื่อว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่ทรงคุณค่า

วันหนึ่งเราก็จะก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุ เรามีมุมมองต่อผู้สูงอายุโดยปรารถนาให้ท่านเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียง

“ผู้สูงอายุ” แต่ประสงค์ให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อการเป็น “ผู้มีอายุยืนยาว” ที่มีความสุข

เรายกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริการสุขภาพ

การออกแบบตามหลักอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ สะดวกและปลอดภัยกับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะ

Proud nursing home บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน

จุดพักผ่อน (Rest spot) ที่เหมาะสม

กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

เราให้ความสำคัญด้านบุคลากร เพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสภาวะอารมณ์ จึงมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแล ประกอบด้วย

ได้รับใบอนุญาตประกอบบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาตเลขที่ ดผส 100200986-64

พราวด์ เนอร์ซิ่งโฮม
ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที่ ดผส 100200986-64
คุณภัคธีมา ปัญญวรญาณ
เภสัชกร, นักโปรแกรมจิตใต้สำนึก

ใบอนุญาตเลขที่ สส 120430013-65

พราวด์ เนอร์ซิ่งโฮม
ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที่ สส 120430013-65

แรงบันดาลใจ พราวด์เนอร์ซิ่งโฮม บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน

คุณนพสิทธิ์ โชติปรีชาธนรัตน์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโกลเด้นมายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผมอยากให้ทุกๆวัน

ของผู้สูงอายุเป็นวันที่ท่านยิ้มได้ 

ภญ.ภัคธีมา ปัญญวรญาณ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลเด้นมายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรารู้ดีว่ากำลังทำงานกับคนสำคัญ

คนที่เป็นประมุขของบ้าน